Powołanie Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. na kolejną kadencję

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. powołało sześcioosobową Radę Nadzorczą FON S.A. na kolejną wspólną kadencję. Skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie i jest następujący: Wojciech Hetkowski, Jacek Koralewski, Małgorzata Patrowicz, Marianna Patrowicz, Damian Patrowicz, Piotr Cholewa.

• Pan Wojciech Hetkowski
Wojciech Hetkowski zamieszkały w Płocku, ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej.
Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami, zarządzania jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji (FSO Płock), był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A. we Włocławku ( grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o. o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A. we Włocławku.
Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach notowanych GPW w Warszawie: FLY.PL S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., BUDVAR Centrum S.A.

Pan Wojciech Hetkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

• Pan Jacek Koralewski
Pan Jacek Koralewski posiada doświadczenie w zarządzaniu oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, które zdobył pracując w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. Od 1992 roku do 2010 roku rozwijał karierę w PKO BP S.A. Ukończył szereg szkoleń w zakresie finansów, ryzyka, negocjacji oraz zarządzania.
Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i windykacji przedsiębiorstw, które zdobył pracując w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Warszawie. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Stark Development S.A., Elkop Energy S.A, Hibertus Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki ELKOP S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach notowanych na GPW S.A. w Warszawie: ATLANTIS S.A., Fly.pl S.A., Investment Friends Capital S.A., RESBUD S.A. oraz po. Zarządu BUDVAR Centrum S.A.
Od 2012 roku Członek Business Centre Club z siedzibą w Warszawie.
Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów.

Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.
Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjna w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.

• Pani Małgorzata Patrowicz
Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie finansów, ekonomii oraz rachunkowości. Ukończyła studia rachunkowości menadżerskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia ekonomiczne na Instytucie Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku.
Pani Małgorzata Patrowicz w ciągu swojej kariery zawodowej była zatrudniona na stanowiskach Dyrektora Finansowego P.H.U Dominet w Płocku, Dyrektora Finansowego Electroland Dominet, Dyrektora Finansowego Kaskada s.c. oraz Dyrektora Finansowego Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych m.in. z grupy Investment Friends S.A. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie.
Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A., IFEA Sp. z o.o. oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., Atlantis S.A. ,Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., BUDVAR Centrum S.A.

Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

• Pani Marianna Patrowicz
Pani Marianna Patrowicz posiada wykształcenie wyższe. Do 2001 roku związana zawodowo z edukacją i szkolnictwem. W latach 2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą. Jest właścicielem wielkopowierzchniowych nieruchomości komercyjnych, o przeznaczeniu przemysłowo- biurowo- handlowym. Pani Marianna Patrowicz odznaczona została min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Była Członkiem Zarządu w spółce Urlopy.pl S.A.
Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A. Investment Friends Capital S.A., DAMF INVEST S.A., BUDVAR Centrum S.A.

Pani Marianna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Marianna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

• Pan Damian Patrowicz
Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pełni funkcję: Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., BUDVAR Centrum S.A., DAMF INVEST S.A,

Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

• Pan Piotr Cholewa
Pan Piotr Cholewa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 2007-2008r. Pan Piotr Cholewa pełnił funkcje Prezesa Zarządu w spółce Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie. W okresie 18.09.2008r. – 16.12.2013r. pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej Stark Development S.A. w Chorzowie. Aktualnie pełni funkcje członka rad nadzorczych w następujących podmiotach: Call One S.A. z siedzibą w Chorzowie, Galposter sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Voice Contact Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CURSOR SA z siedzibą w Warszawie, Outsourcing Experts S.A. z siedzibą w Warszawie, ArchiDoc S.A. z siedzibą w Katowicach, TELL S.A z siedzibą w Poznaniu.
Poza wyżej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 3 lat Pan Piotr Cholewa nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych.

Pan Piotr Cholewa nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Cholewa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.