Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14 lipca 2014r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 11 lipca 2014r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 61 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.06.2014r. opublikowanej raportem bieżącym nr 65/2014 z dnia 26.06.2014r

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki.

㤠6
57. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11 Z),
58. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12 Z),
59. Handel energią elektryczną (35.14 Z),
60. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31 Z),
61. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10 Z).
62. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z).”

㤠19
1.Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków.
2.Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane listem elektronicznym wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków rady nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3.Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady.
4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

㤠25
1.Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.”

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje aktualną treść Statutu Spółki w zarejestrowanym brzmieniu.

ZAŁĄCZNIK: