Aneks do umowy z biegłym rewidentem

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w związku z faktem, że w trakcie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. Emitent objęty został obowiązkiem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych w dniu 25.08.2014r. zawarł z podmiotem Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, wpisanym na listę biegłych rewidentów pod pozycją 3704 Aneks do umowy o przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki obejmujących okres roku 2014 oraz pierwszego półrocza roku 2014.
Na mocy Aneksu z dnia 25.08.2014r. strony postanowiły, że Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. dokona również badania skonsolidowanych sprawozdań Emitenta za rok 2014 oraz za pierwsze półrocze 2014r.

Emitent informuje, że zawarcie umowy z Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki nastąpiło na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30.05.0214r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 50/2014 z dnia 30.05.2014r.