Zawarcie znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycie aktywów znacznej wartości

Zarząd FON S.A. informuje, że w dniu 25.09.2014r. zawarł ze Spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA Sp. z o.o. z dnia 25.09.2014 wyrażającej zgodę na nabycie przez tą spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia .

Przedmiotem umowy z dnia 25.09.2014r. jest nabycie przez IFEA Sp. z o.o. jako kupującą w celu umorzenia od wspólnika FON S.A. jako sprzedającej 9.975 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000 zł każdy udział.

Umowa określa, że udziały będące jej przedmiotem zostaną zbyte po cenie nominalnej 5.000 zł za każdy udział tj. za łączną kwotę 49.875.000,00 zł. która płatna będzie do dnia 30.04.2015r. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującą poprzez cesje jej należności na Emitenta .

Zbywana przez Emitenta na podstawie umowy z dnia 25.09.2014r. ilość udziałów stanowi 19,50 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 9.975 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Umowa sprzedaży nie zawiera, żadnych warunków szczególnych odbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, a także nie zastrzega żadnych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa sprzedaży udziałów została uznana przez Zarząd Emitenta za umowę znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Sprzedane 9.975 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. uznano za aktywa znacznej wartości przez Zarząd Emitenta ze względu na ich wartość nominalną oraz cenę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn zm.; tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 133)