Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22 października 2014r. na podstawie odpisu aktualnego Spółki pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informację o rejestracji w dniu 22 października 2014r. zmian Statutu Spółki w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 22 października 2014r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 60 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 czerwca 2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 26 czerwca 2014r. opublikowanego raportami bieżącym nr 56/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. oraz nr 65/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 60 ZWZ z dnia 16 czerwca 2014 kontynuowanego po przerwie w dniu 26 czerwca 2014r. dokonane zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z jego dotychczasowej wysokości tj. 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) o kwotę 810.000,00 (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) w drodze umorzenia 506.250 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) tj. o łącznej wartości 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda.

Jednocześnie wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały nr 60 ZWZ z dnia 16 czerwca 2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 26 czerwca 2014r. dokonana została zmiana treści § 7 Statutu Spółki w zakresie wynikającym z obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.

Poniżej Emitent przekazuje aktualną treść zmienionych postanowieniem z dnia 22.10.2014r. zapisów § 7 Statutu Spółki:

§ 7
Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,60 (jeden złoty 60/100) każda, w tym:
a/ 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.