Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych – Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr nr 99/2014, 100/2014, 102/2014, 103/2014 oraz 104/2014 oraz 105/2014, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych w dniu 17.11.2014r. roku nabył na mocy umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym od akcjonariusza DAMF Invest S.A., który złożył wniosek o sprzedaż akcji w ramach programu, 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji spółki za cenę 3,41 zł każda tj. za łączną cenę 51.150.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Ze względu na ustanowienie przez Akcjonariusza w dniu 17.11.2014r. zabezpieczeń zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz treścią uchwały nr 01/10/2014 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 10.11.2014r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 103/2014 z dnia 10.11.2014r., zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 4.631.164 akcjami spółki Resbud S.A. w Płocku, 8.661.895 akcjami spółki ELKOP S.A. w Chorzowie, oraz 13.260.911 akcjami spółki Atlantis S.A. w Płocku, a także przewłaszczenia na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 16.687.500,00 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) o czym Emitent informował raportem nr 105/2014 z dnia 17.11.2014r., zapłata ceny ustalonej w umowie nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zapisania akcji będących przedmiotem umowy na rachunku papierów wartościowych Emitenta.

Nabyte przez Emitenta 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji własnych Emitenta, stanowi 24,00 % udziału kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 15.000.000 (piętnaście milionów) głosów stanowiących 24,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nabyte przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu.
Emitent informuje, że jednostkowa wartość nominalna nabytych akcji to 1,60 zł (jeden złoty 60/100) za każdą akcję tj. łączna wartość nominalna nabytych przez Spółkę akcji własnych to 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych 00/100) .

Umowa z dnia 17.11.2014r. nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Sprzedający akcjonariusz zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treścią uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 01/10/2014 z dnia 10.11.2014r. w dniu 17.11.2014r. ustanowił na rzecz Emitenta zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 4.631.164 akcjami spółki Resbud S.A. w Płocku, 8.661.895 akcjami spółki ELKOP S.A. w Chorzowie, oraz 13.260.911 akcjami spółki Atlantis S.A. w Płocku, a także przewłaszczenia na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 16.687.500,00 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) o czym Emitent informował raportem nr 105/2014 z dnia 17.11.2014r.

Jednocześnie Emitent informuje, że wraz z nabyciem wyżej wskazanej liczby akcji nabył wszystkie akcje objęte programem skupu akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. Celem programu skupu akcji własnych Emitenta jest ich umorzenie.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą następujące powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.