Nabycie akcji własnych

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.11.2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.11.2013 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2014 w dniu 30.10.2014 r.

Emitent informuje, że zawiadomienie dotyczy 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji własnych nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 17.11.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 106/2014 z dnia 17.11.2014r.

Poniżej Emitent przedstawia treść złożonego zawiadomienia.

Zawiadomienie

FON S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000028913, NIP 5480075844, REGON 070009914, (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamia o:

Nabyciu 15.000.000 Akcji Własnych
Zawiadamiająca informuje, że w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014r. uchwałą nr 5 na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 17.11.2014r., poza obrotem zorganizowanym Zawiadamiająca nabyła 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji własnych, która to ilość stanowi 24,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 15.000.000 głosów stanowiących 24,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że przed bezpośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej nie posiadała żadnych akcji własnych.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 15.000.000 akcji własnych, która to ilość stanowi 24,00 % % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do oddania 15.000.000 głosów stanowiących 24,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zmniejszenie swojego zaangażowania w Spółce poprzez umorzenie nabytych akcji własnych objętych niniejszym zawiadomieniem. Zawiadamiająca informuje również, że objęte niniejszym zawiadomieniem akcje nabyte zostały w ramach prowadzonego przez Spółkę programu nabycia akcji własnych uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014. oraz, że wraz z nabyciem 15.000.000 akcji własnych Spółka zrealizowała w całości upoważnienie do nabycia akcji własnych.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.