Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – zapłata ceny za nabyte akcje własne

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014 r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r.

W dniu 18.11.2014 r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz sprzedającego akcjonariusza – DAMF Invest S.A. ceny za 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji własnych nabytych na mocy umowy z dnia 17.11.2014 r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 106/2014 z dnia 17.11.2014 r. Cena nabycia akcji własnych w łącznej wysokości 51.150.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) została przekazana na konto bankowe sprzedającego.

Emitent informuje, że wobec powyższego zrealizował wszystkie swoje obowiązki z tytułu nabycia akcji własnych na rzecz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w programie.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.