Uzgodnienie Planu Podziału

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 31.03.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 15.05.2015r. pomiędzy Emitentem a Spółkami:

– ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281;
– ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582;
– INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789;
– RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954;
– INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579;
jako Spółkami Dzielonymi,
oraz spółką
-IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą dokonane zostało uzgodnienie Planu Podziału.

Planowany podział Emitenta oraz pozostałych Spółek Dzielonych ma zostać dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie całości majątku Spółek dzielonych na Spółkę przejmująca (podział przez wydzielenie) z wyłączeniem enumeratywnie wymienionych składników majątkowych w załącznikach do Planu Podziału. Wszystkie składniki majątku Spółek Dzielonych w tym Emitenta przypadać będą Spółce Przejmującej z wyłączeniem składników wyszczególnionych w załącznikach od nr 6 do nr 11 do Planu Podziału , składniki majątkowe FON S.A., które w ramach podziału nie będą przenoszone na spółkę IFERIA S.A. w Płocku wymienione zostały w załączniku nr 6 do Planu Podziału. Emitent informuje, że zgodnie z ustalonymi warunkami Planu Podziału wydzieleniu i przeniesieniu na spółkę IFERIA S.A. w Płocku podlegać będą składniki majątkowe Emitenta o łącznej wartości około 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z warunkami uzgodnionego Planu Podziału podział Emitenta ma zostać dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Emitenta, tj. w drodze obniżenia kapitałów własnych Emitenta o kwotę 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
W ramach Podziału akcjonariuszom Emitenta przypadać będzie 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Krąg Akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do otrzymania akcji IFERIA S.A. w ramach procedury podziałowej będzie określany zgodnie ze stanem posiadania akcji Emitenta w Dniu Referencyjnym. Dzień Referencyjny będzie wyznaczany przez Zarząd Spółki Przejmującej w uzgodnieniu z Zarządami Spółek Dzielonych oraz zostanie podany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Każdy z akcjonariuszy Emitenta otrzyma akcje Spółki Przejmującej w stosunku przydziału 1 : 1 tj. za 1 (jedną) akcję Emitenta zostanie przyznana 1(jedna) akcja Spółki Przejmującej
Emitent informuje, że w ramach procedury podziału zgodnie z ustaloną treścią Planu Podziału stan posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy nie ulegnie zmianie.
Dla przeprowadzenia podziału zgodnie z warunkami Planu Podziału wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia wszystkich Spółek biorących udział w podziale.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść Planu Podziału wraz załącznikami, Sprawozdanie Zarządu sporządzone na podstawie art. 536 k.s.h. uzasadniające.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:
1)Plan Podziału wraz załącznikami:
1.Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółek dzielonych w sprawie podziału
2.Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej w sprawie podziału
3.Projekt zmiany Statutu Spółki przejmującej
4.Ustalenie wartości majątku Spółek Dzielonych według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku
5.Oświadczenie Zarządu Spółki przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej wg stanu na dzień 7 kwietnia 2015 roku.
6.Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) FON SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.
7.Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ELKOP SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.
8.Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.
9.Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ATLANTIS SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.
10.Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) RESBUD SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.
11.Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podziału.
2)Sprawozdanie Zarządu FON S.A.

Wszystkie załączniki do niniejszego raportu Emitent również udostępnił bezpłatnie na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.fon-sa.pl/ w sposób umożliwiający ich wydruk.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podziałem nie będzie rozpoczynał nowej działalności niż dotychczas prowadzona wobec czego Emitent nie zmienia Strategii działania po podziale. Nadto Emitent informuje, że nie załącza również planu finansowego obejmującego analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat ze względu na fakt, że Emitent nie sporządza i nie publikuje prognoz finansowych.

Emitent informuje, że będzie na bieżąco przekazywał wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą podziału Spółki w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o podziale Emitenta poprzez przeniesienie części majątku Emitenta na IFERIA S.A. w Płocku.

Załączniki: