Wybór biegłego rewidenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 01.06.2015r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-520 przy ul. Wiśniowa 40 lok. 5. KRS 0000375656; NIP 521-359-13-29; REGON 142757598 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015r.

Emitent informuje, że korzystał z usług podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2013 i 2014, oraz w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowego za pierwsze półrocze 2013 oraz 2014r.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.