Zawarcie umowy poręczenia zwrotu udzielonej pożyczki

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2013 z dnia 31.12.2013r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy – umowy pożyczki pieniężnej zabezpieczonej ze spółką TOP MARKA S.A w siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a lok. 21B, KRS 0000292265 zawartej w dniu 30.12.2013r. oraz w nawiązaniu do informacji podanych przez Emitenta raportem bieżącym nr 41/2014 z dnia 18.04.2014r. oraz raportem bieżącym nr 24/2015 z dnia 26.05.2015r. informuje, że w dniu 23.06.2015r. zawarł ze spółką TOP Opał Sp. z o.o. w Poznaniu (KRS0000518265) umowę poręczenia zadłużenia dłużnika Emitenta spółki TOP MARKA S.A. w Poznaniu.
Na mocy Umowy poręczenia z dnia 23.06.2015r. spółka TOP Opał Sp. z o.o. zobowiązała się wobec Emitenta do zwrotu zadłużenia spółki TOP Marka S.A. na wypadek jego nie uregulowania przez TOP MARKA S.A. Realizacja zobowiązania przez TOP Opał Sp. z o.o. wynikającego z umowy poręczenia z dnia 23.06.2015r. uzależniona jest od wezwania TOP Opał Sp. z o.o przez Emitenta do spełnienia świadczenia w przypadku braku zwrotu przez TOP MARKA S.A. udzielonej pożyczki lub poszczególnych rat kapitałowych lub odsetkowych.

Ponadto w dniu 23.06.2015r. jako dodatkowe zabezpieczenie zwrotu kwoty zadłużenia spółki TOP MARKA S.A. wobec Emitenta wynikającego z Umowy pożyczki z dnia 30.12.2013r. spółka TOP OPAŁ Sp. z o.o. udzieliła w formie aktu notarialnego pełnomocnictwa do przewłaszczenia na rzecz Emitenta na zabezpieczenie nieruchomości w Poznaniu aktualnie stanowiącej własność TOP OPAŁ Sp. z o.o.
Emitent wyjaśnia, że pełnomocnictwo z dnia 23.06.2015r. faktycznie stanowi przywrócenie zabezpieczenia, które przysługiwało Emitentowi na nieruchomości opisanej w raporcie nr 67/2013 z dnia 31.12.2013r., a o zbyciu której przez spółkę TOP MARKA S.A. Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2015 z dnia 26.05.2015r.