Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Zarząd FON S.A. w Pocku informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółki oraz postanowienie z 26.06.2015r. o nałożeniu na Emitenta zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego rewidenta lub złożenia oświadczenia o samodzielnym rozliczeniu się Spółki z biegłym.
Emitent informuje, że niezwłocznie wykona postanowienie Sądu wpłacając zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego na rachunek Sądu.
Jednocześnie Zarząd FON S.A. informuje, że pozyskał informację, że do spółek ATLANTIS S.A., RESBUD oraz INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. podmiotów biorących udział w procedurze podziału, że również wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółek ATLANTIS S.A., RESBUD S.A. i Investment Friends Capital S.A. oraz w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego lub złożenia oświadczenia o samodzielnym rozliczeniu się Spółek z biegłym rewidentem.
Emitent również otrzymał informację o tym, że spółki ATLANTIS S.A., RESBUD S.A. oraz INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. niezwocznie podejmą stosowne działania wobec Sądu celem umożliwienia dalszego prowadzenia procedury podziałowej.

O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 17/2015 z 31.03.2015r.
O uzgodnieniu planu podziału Emitent informował Raportem biecżąym numer 22/2015 z 15.05.2015r. natomiast o wyznaczeniu biegłego rewidenta przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydzia VIII Gospodarczy KRS tj. Sąd właciwy dla ELKOP S.A., Emitent informował raportem bieżącym 29/2015 z dnia 25.06.2015r.

Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej.