Informacja w sprawie procedury podziału Spółki – Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.07.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.07.2015 r. o wyznaczeniu biegłego rewidenta na wniosek spółek FON S.A., ELKOP S.A., IFERIA S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A.

Sąd postanowił wyznaczyć biegłego rewidenta w osobie Małgorzaty Jurga, wpisanej na listę KIBR pod nr 10700, Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga, ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, w celu zbadania planu podziału wnioskodawcy.
Sąd Rejonowy zobowiązał biegłego rewidenta do sporządzenia na piśmie szczegółowej opinii i złożenia jej wraz z planem podziału Sądowi Rejestrowemu oraz Spółce wraz z rachunkiem wydatków biegłego rewidenta w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyznaczenia.

O zamiarze podziału Emitent informował raportem bieżącym numer 17/2015 z dnia 31.03.2015 r., zaś o uzgodnieniu planu podziału Emitent informował raportem bieżącym numer 22/2015 z dnia 15.05.2015 roku.

Emitent będzie informował na bieżąco o dalszym przebiegu procedury podziałowej w tym, informuje, że opinia z badania Planu Podziału zostanie udostępniona w drodze raportu bieżącego niezwłocznie po jej sporządzeniu i otrzymaniu przez Emitenta.