Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 21.08.2015r. zawarł ze spółką TOP Opał Sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265) Umowę przeniesienia użytkowania wieczystego oraz własności budynku położonych w Poznaniu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Emitentowi wobec spółki TOP Marka S.A. w siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a lok. 21B (KRS 0000292265) wynikających z Umowy pożyczki pieniężnej zabezpieczonej o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2013r. z dnia 31.12.2013r. Umowa została przez strony zmieniona Aneksem z dnia 18.04.2014r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2014 z dnia 18.04.2014r.

Emitent wyjaśnia, że Umowa pożyczki pieniężnej zabezpieczonej ze spółką TOP Marka S.A. w Poznaniu została zabezpieczona szeregiem instrumentów, w tym jak Emitent wskazał w raporcie nr 67/2013 z dnia 31.12.2013r. poprzez udzielenie Emitentowi pełnomocnictwa do przewłaszczenia na zabezpieczenie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku o powierzchni 23.411 metrów kwadratowych zlokalizowanych w Poznaniu, przy ul. Kopanina 54/56 (dalej Nieruchomość).

Emitent ponadto wyjaśnia, że w trakcie obowiązywania Umowy pożyczki pieniężnej zawartej ze spółką TOP Marka S.A., prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynku opisanych powyżej została przeniesiona przez pożyczkobiorcę spółkę TOP Marka S.A. w Poznaniu na podmiot TOP Opał Sp. z o.o. w Poznaniu o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2015 z dnia 26.05.2015r. W ramach przywrócenia pełni zabezpieczeń przysługujących Emitentowi spółka Top Opał Sp. z o.o. w dniu 23.06.2015r. zawarła z Emitentem umowę poręczenia na mocy której zobowiązała się wobec Emitenta do zwrotu zadłużenia spółki TOP Marka S.A. na wypadek jego nie uregulowania przez Pożyczkobiorcę, a nadto w formie aktu notarialnego udzieliła na rzecz przedstawiciela Emitenta pełnomocnictwa do dokonania przeniesienia Nieruchomości na Emitenta. Powyższe okoliczności zostały przez Emitenta podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 28/2015 z dnia 24.06.2015r.

Przeniesienie na Emitenta Nieruchomości nastąpiło na mocy udzielonego pełnomocnictwa opisanego powyżej.
Wartość nieruchomości szacowana jest na 30.000.000,00 zł. Aktualne zadłużenie spółki TOP Marka S.A. wobec Emitenta poręczone przez spółkę TOP Opał Sp. z o.o. wynosi 17.900.000,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Emitent w ramach umowy przeniesienia użytkowania wieczystego oraz własności budynku z dnia 21.08.2015r. zobowiązał się do dokonania zwrotnego przeniesienia ich na spółkę TOP Opał Sp. z o.o. – poręczyciela długu spółki TOP Marka S.A. pod warunkiem uzyskania pełnej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki z dnia 31.12.2013r. wraz z aneksem.
Zobowiązanie Emitenta do zwrotnego przeniesienia Nieruchomości zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015r. wygasa jeśli w terminie 30 dni od daty wezwania poręczyciela spółki TOP Opał Sp. z o.o. do spłaty zadłużenia poręczonego za spółkę TOP Marka S.A. nie zostanie ono spłacone. W takim przypadku Emitent będzie uprawniony do zbycia nieruchomości i zaspokojenia się z uzyskanej ceny w ramach opisanej w Umowie procedury sprzedaży opartej na publicznych ogłoszeniach starając się uzyskać jak najwyższą cenę rynkową. W razie nie uzyskania zadawalającej ceny podczas publicznej procedury sprzedaży opisanej w Umowie z dnia 21.08.2015r. oraz nie znalezienia nabywcy Nieruchomości Emitent będzie mógł zatrzymać własność nieruchomości po cenie wskazanej w ostatnim publicznym ogłoszeniu o sprzedaży przedmiotu przewłaszczenia.

Emitent informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji do publicznej wiadomości na okres do dnia 21.10.2015r. ale w każdym razie nie później niż do dnia ujawnienia wzmianki o zawartej Umowie z dnia 21.08.2015r. w księdze wieczystej Nieruchomości, ze względu na to, że jej wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Emitent wyjaśnia, że ujawnienie powyższej informacji uprzednio opóźnionej spowodowane jest uzyskaniem informacji o ujawnieniu przez Sąd wieczystoksięgowy wzmianki o wpływie wniosku Emitenta o wpisanie przewłaszczenia na rzecz Emitenta w księdze wieczystej nieruchomości.