Raport półroczny P 2015

Pliki raportu:

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 688 3 435 166 822
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 236 2 748 57 658
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -205 -28 439 -50 -6 806
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej – 1547 8 719 -374 2 082
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 418 -19 036 343 -4 556
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 171 7 182 41 1 720
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 42 -3 130 10 -749
VIII. Aktywa razem * 244 673 245 938 58 333 57 701
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 5 228 6 370 1 246 1 494
X. Kapitał własny* 209 304 209 471 49 900 49 145
XI. Kapitał zakładowy * 76 100 000 18 23 462
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 53 212 329 681 805 983 53 212 329 681 805 983
XIII. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 – 0,03 0,00 -0,01
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 4,41 3,35 1,05 0,71