Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 31.03.2015r. oraz raportu nr 22/2015 z dnia 15.05.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 01.10.2015r. do Spółki wpłynęła opinia niezależnego biegłego rewidenta sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych z badania planu podziału Emitenta oraz spółek:
– ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
– ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
– INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
– RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)
– INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),
jako Spółkami Dzielonymi oraz Spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą.

Pełna treść opinii biegłego z badania Planu Podziału stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz dostępna jest nieodpłatnie na swojej stronie internetowej Emitenta pod adresem http://fon-sa.pl/pl/ w sposób umożliwiający jej wydruk.

Ponadto Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy FON S.A. o zamiarze dokonania podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. podziału przez wydzielenie majątków Spółek Dzielonych na spółkę Przejmującą.

O zamiarze dokonania Podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 31.03.2015r. Uzgodniony w dniu 15.05.2015r. Plan Podziału wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa opublikowany został raportem bieżącym nr 22/2015 z dnia 15.05.2015r. oraz udostępniony został nieodpłatnie na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://fon-sa.pl/pl/ gdzie wraz z dokumentami określonymi art. 540 k.s.h. oraz opinią biegłego będzie dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń spółek podejmujących uchwały w sprawie podziału w sposób umożliwiający wydruk wszystkich dokumentów.

Akcjonariusze Emitenta będą również mogli zapoznać się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi Podziału o których mowa w art. 540 ksh w siedzibie FON S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, w terminie do zakończenia Walnych Zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie podziału w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Emitent informuje, że będzie na bieżąco przekazywał wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą podziału Spółki w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o podziale Emitenta poprzez przeniesienie części majątku Emitenta na IFERIA S.A. w Płocku.

Załączniki: