Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie skierowania wezwania do zapłaty do poręczyciela – TOP OPAŁ Sp. z o.o. w Poznaniu

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.10.2015r. skierował do spółki TOP OPAŁ sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265), jako poręczyciela, wezwanie do niezwłocznej spłaty całości zobowiązań spółki TOP MARKA S.A. w Poznaniu (KRS 0000292265) jako pożyczkobiorcy w stosunku do Emitenta, wynikających z Umowy pożyczki z dnia 30.12.2013r. o zwarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2013 z dnia 31.12.2013r.

Emitent wyjaśnia, że spółka TOP OPAŁ Sp. z o.o. w Poznaniu, celem zabezpieczenia roszczeń Emitenta przysługujących w stosunku do spółki TOP MARKA S.A., w dniu 24.06.2015r. zawarła z Emitentem umowę poręczenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2015 z dnia 24.06.2015r. Na mocy tej umowy spółka TOP OPAŁ Sp. z o.o. zobowiązała się, do dokonania zapłaty w miejsce spółki TOP MARKA S.A. jej zobowiązań względem Emitenta wynikających z Umowy pożyczki z dnia 30.12.2013r. na wypadek gdyby pożyczkobiorca TOP MARKA S.A. nie uregulowała swojego zadłużenia względem Emitenta.
Mając na uwadze fakt, że do dnia 20.10.2015r. zadłużenie spółki TOP MARKA S.A. wynikające umowy pożyczki z dnia 30.12.2013r. nie zostało uregulowane Emitent postanowił skorzystać z przysługującemu mu zabezpieczenia w postaci poręczenia spółki TOP OPAŁ Sp. z o.o.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że brak realizacji przez spółkę TOP OPAŁ Sp. z o.o. ciążącego na niej zobowiązania do spłaty pożyczki zaciągniętej przez TOP MARKA S.A. stosownie do postanowień Umowy poręczenia z dnia 23.06.2015r. oraz bezskuteczny upływ 30 dni od dnia otrzymania przez TOP OPAŁ Sp. z o.o. wezwania do zapłaty spowoduje zgodnie z treścią Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 21.08.2015r. (RB 38/2015 z dnia 25.08.2015r.) wygaśnięcie obowiązku Emitenta do zwrotnego przeniesienia praw do nieruchomości stanowiących przedmiot przewłaszczenia na spółkę TOP OPAŁ Sp. z o.o.
Wygaśnięcie obowiązku zwrotnego przeniesienia przedmiotu umowy przewłaszczenia z dnia 21.08.2015r. będzie oznaczało definitywne przejście własności przewłaszczonych praw na Emitenta oraz możliwość zaspokojenia się przez Emitenta z tych nieruchomości w drodze ich sprzedaży. Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie szczegółowo został opisany w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 25.08.2015r.

Emitent informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji do publicznej wiadomości na okres do dnia 07.11.2015r. ale w każdym razie nie później niż do dnia otrzymania przez Emitenta zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki listownej zawierającej wezwanie.

Emitent wyjaśnia, że ujawnienie powyższej informacji uprzednio opóźnionej spowodowane jest otrzymaniem w dniu 26.10.2015r. zwrotnego potwierdzenia odbioru przez spółkę TOP OPAŁ Sp. z o.o. przesyłki zawierającej wezwanie.