Informacja w sprawie podziału spółki – informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 02.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi zawierające informacje dodatkowe do opinii biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 02.10.2015r.

Emitent informuje, że w związku z wydaniem przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. opublikowanego raportem bieżącym nr 22/2015 z dnia 15.05.2015r., uzgodnionego przez Emitenta oraz spółki: ELKOP S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., RESBUD S.A., oraz INVESTMENT FRIENDS S.A. jako spółki dzielone oraz spółką IFERIA S.A. jako spółką przejmującą w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., zwrócił się do biegłego rewidenta o udostępnienie dodatkowych informacji w zakresie ustaleń poczynionych przez biegłego w trakcie wykonanego badania.

Emitent wyjaśnia, że ze względu na przyjętą przez podmioty biorące udział w procedurze podziału konstrukcję podziału, opis części majątku Emitenta, który nie podlega przeniesieniu na Spółkę IFERIA S.A. został zamieszczony w Załączniku nr 6, natomiast składniki majątku przechodzące na spółkę IFERIA S.A. zostały ujęte w punkcie 2.3 Planu Podziału. W trakcie prac prowadzonych przez biegłego rewidenta nad opinią z badania Planu Podziału biegły rewident poczynił ustalenia na podstawie, których był w stanie w odpowiedzi na wniosek Emitenta udzielić informacji dodatkowych o grupach składników majątku i zobowiązań Emitenta, które w szczególności będą mogły podlegać przeniesieniu na rzecz spółki IFERIA S.A. które to informacje Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: