Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 16.11.2015r. na godzinę 14:00.

Emitent wyjaśnia, że odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r. podyktowane jest faktem, że na Walne Zgromadzenie nie zarejestrowali się akcjonariusze reprezentujący dostateczną liczbę akcji oraz głosów na zgromadzeniu umożliwiających podjęcie jedynej przewidzianej w porządku obrad uchwały w sprawie podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
W związku z powyższym, wobec braku wymaganego kworum odbycie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r.stało się bezprzedmiotowe.

Jednocześnie Zarząd informuje że na dzień 01.12.2015r. przez uprawnionego akcjonariusza zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w którego porządku obrad przewidziane zostały te same sprawy co w porządku Walnego Zgromadzenia odwołanego niniejszym raportem.

O zwołaniu przez akcjonariusza na dzień 01.12.2015r. na godzinę 14:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C Walnego Zgromadzenia, Emitent informował raportem nr 45/2015 z dnia 04.11.2015r.