Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015r.

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 na podstawie art. 539 Kodeksu…

Raport półroczny P 2015

Pliki raportu: 2015-08-31-Polroczne_Sprawozdanie_Zarzadu_FON_SA 2015-08-31-Raport_bieglego_z_przegladu_sprawozdania_FON_SA 2015-08-31-Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 688 3 435 166 822 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 236 2 748 57 658 III.…

Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 21.08.2015r. zawarł ze spółką TOP Opał Sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265) Umowę przeniesienia użytkowania wieczystego oraz własności budynku położonych w Poznaniu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Emitentowi wobec spółki TOP Marka S.A. w siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a…

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki – Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.07.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.07.2015 r. o wyznaczeniu biegłego rewidenta na wniosek spółek FON S.A., ELKOP S.A., IFERIA S.A., Investment…

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Zarząd FON S.A. w Pocku informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółki oraz postanowienie z 26.06.2015r. o nałożeniu na Emitenta zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego…

Strona 20 z 48« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »