Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku informuje, że w przypadku dalszego utrzymywania się poziomu notowań akcji Spółki, który będzie skutkował kwalifikacją do segmentu Lista Alertów, Zarząd Emitenta w drugim kwartale 2018r. planuje zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o scaleniu akcji Spółki.…

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 3/2018 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 03.01.2018r. Załączniki: FON_NWZ_03.01.2018r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 2/2018 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03.01.2018r; Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 454.657 Liczba głosów z…

Częściowa spłata wierzytelności z tytułu umowy pożyczki

Raport bieżący nr 74/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Emitent odnotował wpłatę na rachunek bankowy FON S.A. dokonaną przez Poręczyciela _osobę fizyczną_, poręczającego Umowę pożyczki zawartą ze spółką Top Marka S.A. jako Pożyczkobiorcą w łącznej kwocie 4.076.923,00 zł. _cztery miliony siedemdziesiąt sześć…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 73/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Nowy Wiatr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku _KRS: 0000636582, NIP: 7010614003, REGON: 365379761_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 28.12.2017r. Emitent udzielił…