Informacja w sprawie podziału spółki – informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 02.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi zawierające informacje dodatkowe do opinii biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 02.10.2015r. Emitent informuje, że w związku z wydaniem przez biegłego…

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie skierowania wezwania do zapłaty do poręczyciela – TOP OPAŁ Sp. z o.o. w Poznaniu

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.10.2015r. skierował do spółki TOP OPAŁ sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265), jako poręczyciela, wezwanie do niezwłocznej spłaty całości zobowiązań spółki TOP MARKA S.A. w Poznaniu (KRS 0000292265) jako pożyczkobiorcy w stosunku do Emitenta, wynikających z Umowy pożyczki…

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015r.

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 na podstawie art. 539 Kodeksu…

Raport półroczny P 2015

Pliki raportu: 2015-08-31-Polroczne_Sprawozdanie_Zarzadu_FON_SA 2015-08-31-Raport_bieglego_z_przegladu_sprawozdania_FON_SA 2015-08-31-Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 688 3 435 166 822 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 236 2 748 57 658 III.…

Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 21.08.2015r. zawarł ze spółką TOP Opał Sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265) Umowę przeniesienia użytkowania wieczystego oraz własności budynku położonych w Poznaniu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Emitentowi wobec spółki TOP Marka S.A. w siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a…

Strona 20 z 48« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »