Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 13/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 12/2016 Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016r. na godzinę 13:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki:…

Informacja dotycząca Podziału Emitenta

Raport bieżący nr 11/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.03.2016r. Spółka powzięła informację, że w dniu 22.03.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IFERIA S.A. w Płocku oraz Podziału…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 2016-03-14_2015R_List_Zarządu 2016-03-14_2015R_Opinia_i_Raport_Biegłego_Rewidenta 2016-03-14_2015R_Oświadczenie_ws_Ładu_Korporacyjnego_2015r 2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_finansowe_FON_SA_ROK_2015 2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_Zarządu_FON_2015r WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 815 4 254 434 1 015 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 918 2 659 219 635 III. Zysk…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 8/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 26.02.2016r. danych finansowych spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2015, Zarząd Emitenta w dniu 29.02.2016r. podjął decyzję o aktualizacji…

Podjęcie przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 7/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2015., którego publikacja przewidziana jest na dzień 21.03.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 19.02.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu…