Tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że wobec sporządzenia przez zarząd Emitenta tekstu jednolitego statutu spółki, uwidaczniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.06.2012 r.w celu…

Zawarcie umowy typu lock up dot. zakazu sprzedaży akcji do 31.01.2013 r. przez głównego akcjonariusza DAMF INVEST SA

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012 r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości…

KDPW: Rejestracja pw spółki FON SA

Rejestracja pw spółki FON SA KDPW S.A. informuje, iż 6 września br. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: Emitent ………………………………………………: FON S.A. Kod ISIN …………………………………………….: PLCASPL00167 Liczba rejestrowanych papierów wartościowych .: 1.750.000 PDA Uchwała Zarządu KDPW S.A. ……………………..: Nr 631/12 z dnia 27.08.2012 r.

Umowy objęcia akcji Emitenta

Zarząd FON S.A. informuje, że w dniu 02.08.2012r. Emitent złożył trzy oferty objęcia łącznie 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki . Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 02.08.2012r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego (Rep. A nr 1127/2012) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na…