Pośrednie zbycie akcji

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki,…

Pośrednie zbycie akcji

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu…

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FON S.A., informuje, że w dniu 24 października 2011r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie o rezygnacji Pani Jolanty Koralewskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została uzasadniona niemożliwością efektywnego i skutecznego pełnienia obowiązków w świetle pozostałych obciążeń zawodowych Pani Jolanty Koralewskiej. Zarząd FON S.A. dziękuje za jej zaangażowanie i…

Zmiana kapitału zakładowego

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że wobec złożenia zapisów na wszystkie akcje serii K tj. 224.000.000 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł w dniu 29.06.2011r. przez jedną osobę prawną oraz 2 osoby fizyczne oraz wobec wydania przez Zarząd akcji serii K nabywcom w dniu 20.07.2011r. tj. złożenia…

Zamknięcie subskrypcji akcji serii K

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 07.07.2011r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii K. Zarząd FON S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii K zostały wyemitowane na podstawie § 2 uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2011r. w sprawie:…