Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dniu 26.07.2012 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd rejestracji zmian statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 21 i…

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 22.06.2012 r. z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonała wyboru podmiotu: Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie,…

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zmiany uchwały 878/2011 z dnia 26 września 2011 r. w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji serii L.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.06.2012r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 463/2012 w przedmiocie zmiany uchwały nr 878/2011 z dnia 26.09.2011r. w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie 672.000.000 (sześćset siedemdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2012 r.

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2012 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 221.759.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 221.759.000 Udział w ogólnej…

Objęcie warrantów subskrypcyjnych akcji serii E spółki Investment Friends Capital S.A. oraz dokonanie zapisu na te akcje.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.06.2012 r. otrzymał od spółki Investment Friends Capital S.A. ofertę nieodpłatnego objęcia 1.500.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia jednej akcji serii E każdy tj. łącznie 1.500.000 akcji serii E spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku o wartości nominalnej…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2012 r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 20.06.2012 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: 2012-05-23-Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_20.06.2012_r. 2012-05-23-Projekty_uchwal_ZWZ_20.06.2012_r. 2012-05-23-FON_-_Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZ_na_20.06.2012r

Znacząca informacja dla Akcjonariuszy – stan aktywów Grupy FON SA na dzień 31 marca 2012 r.

Zarząd FON SA w siedzibą w Płocku, w odpowiedzi na liczne zapytania Akcjonariuszy zgłoszane po publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 r., przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy stan aktywów Grupy FON SA, które na dzień 31 marca 2012 r. kształtowały się na poziomie 241.000.000 zł. W skład…