Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 05.12.2019 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 05/12/2019.

Raport bieżący nr 39/2019

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 5.12.2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 2 812 500 akcji stanowiących 32,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1.Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Małgorzata Patrowicz.
Wyniki głosowań:
Liczba wszystkich akcji: 8 750 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 2 812 500
Za: 2 812 500 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie głosowało: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.

2.Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki FON SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na które składają się:
– Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.338 tys. euro _dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące euro_;
– Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2 086 tys. euro _dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy euro_;
– Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 237 tys. eur _sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy euro_;
– Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47 tys. euro _czterdzieści siedem tysięcy euro_;
– raport z ładu korporacyjnego;
– sprawozdanie zarządu;
– raport audytora.

Wyniki głosowań:
Liczba wszystkich akcji: 8 750 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 2 812 500
Za: 2 812 500 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowało: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta

3.Pokrycie straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysokości 2 086 tys. euro _dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy euro_ zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

Wyniki głosowania:
Liczba wszystkich akcji: 8 750 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 2 812 500
Za: 2 812 500 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowano: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

4.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarząd Spółki.

Wyniki głosowania:
Liczba wszystkich akcji: 8 750 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 2 812 500
Za: 2 812 500 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowano: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

W załączeniu do niniejszego raport bieżącego, Zarząd spółki FON SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 05.12.2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617916, hereby informs that on 5/12/2019 there was held the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 2 812 500 shares of the Company which represents 32,14% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
The Chair of the OGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz.
Voting results:
Number of shares: 8 750 000
Total number of votes at the meeting: 2 812 500
In favour: 2 812 500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.

2.Approval of the Company’s Financial Statement for 2018, i.e. for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018.
The Ordinary General Meeting of Shareholders decided to approve the Financial Statement of FON SE for the period since 01/01/2018 until 31/12/2018 which consists of:
– Separate financial statement prepared as at 31/12/2018, which on the side of assets and liabilities closes with the sum of EUR 9.338 thousand _nine million, three hundred thirty-eight thousand euros_;
– Separate profit and loss account for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing the net loss of EUR 2 086 thousand _two million eighty-six thousand euros_;
– Separate statement of changes in equity for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing a decrease in equity of EURO 6 237 thousand _six million two hundred thirty-seven thousand euros_;
– Separate statement of cash flows for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing a decrease in cash by EURO 47 thousand _forty-seven thousand euros_;
– Corporate governance report;
– Report of Management Board;
– Auditor’s report.

Voting results:
Number of shares: 8 750 000
Total number of votes at the meeting: 2 812 500
In favour: 2 812 500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

3.Covering of the net loss for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018.

The Ordinary General Meeting decided to establish that the company’s net loss for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018 in the amount of EURO 2 086 thousand _two million eighty-six thousand euros_ will be covered from future years’ profit.

Voting results:
Number of shares: 8 750 000
Total number of votes at the meeting: 2 812 500
In favour: 2 812 500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

4.Approval of the Company’s Supervisory Board Report for 2018

Approve the Company’s Supervisory Board Report on its operations in 2018 and the Company’s Supervisory Board’s written report approving the financial statements for 2018 prepared by the Company’s Management Board.

Voting results:
Number of shares: 8 750 000
Total number of votes at the meeting: 2 812 500
In favour: 2 812 500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

The Management Board of FON SE publishes the full text of the protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 05/12/2019 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu