KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd FON S.A. informuje, iż w dniu 08 lutego 2011 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 01.02.2011 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

Wartość kapitału zakładowego Spółki została podwyższona z kwoty 3.601.080,70 zł (trzy miliony sześćset jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych 70/100) do kwoty 11.200.000,00 zł (jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), czyli o kwotę 7.598.919,30 zł ( siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 30/100), w wyniku wpisania 72.021.000 akcji na okaziciela serii I oraz 3.968.193 akcji serii J spółki FON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W związku z dokonaną w/w rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 112.000.000.