Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego podjętej przez Zarząd na mocy upoważnienia zawartego w par. 7A Statutu Spółki, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 57/2017 z dnia 21.11.2017r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały Zarządu, Sąd Rejestrowy dokonał zmian § 7 Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego § 7 Statutu Spółki:

§ 7
Kapitał zakładowy spółki wynosi 35.000.000,00 zł _trzydzieści pięć milionów złotych 00/100_ i dzieli się na 70.000.000 _siedemdziesiat milionów_ akcji o wartości nominalnej 0,50 _pięćdziesiąt groszy_ każda, w tym:
a/ 47.500.000 _czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych serii A na okaziciela,
b/ 22.500.000 _dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych serii B na okaziciela,

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu