Informacja na temat istotnej należności wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kontekście sytuacji Newind S.A. Information on significant receivables towards Nowy Wiatr Sp. z o.o. in the context of the situation of Newind S.A.

Raport bieżący nr 32/2019

Zarząd FON SE podjął decyzję o odpisie należności FON SE wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kwocie 4.379.413,04 zł. Powodem tego odpisu jest to, iż jedynym aktywem Nowy Wiatr Sp. z o.o. są należności od Newind S.A. oraz akcje w tejże Spółce. Sytuacja Newind S.A. jest ciężka oraz Spółka jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Powodem tej sytuacji jest utrata przez Newind S.A. znacznych aktywów oraz płynności finansowej. W tej chwili Zarząd FON SE będzie próbował wyjaśnić tą sytuację oraz doprowadzić do odzyskania przez Newind S.A. swoich aktywów, w tym w szczególności wyjaśnić sytuację, jakim sposobem, Spółka Newind S.A. utraciła kontrolę nad jednym ze swoich aktywów w postaci nieruchomości, położonej w miejscowości Robakowo. Niniejsza nieruchomość jest warta szacunkowo od 50.000.000 zł do 80.000.000 zł, natomiast Newind S.A. utracił nad nią kontrolę wskutek podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10.200 zł, w którym partycypował Prezes Zarządu Newind S.A. oraz osoby powiązane z Zarządem Spółki Newind S.A. w tym kontekście Zarząd FON SE podejmie kroki w celu odzyskania tychże środków. Niewykluczone, iż po szczegółowej analizie powyższych czynności okaże się, iż konieczne będzie zawiadomienie organów ścigania na nieprawidłowości podczas czynności Zarządu Newind S.A.

The Management Board of FON SE decided to write off FON SE’s receivables towards Nowy Wiatr Sp. z o.o. in the amount of PLN 4.379.413,04. The reason for this write-off is that the only asset of Nowy Wiatr Sp. z o.o. are receivables from Newind S.A. and shares of this Company. Newind S.A. situation is hard and the Company is undergoing restructuring proceedings. The reason for this situation is the loss by Newind S.A. significant assets and financial liquidity. At the moment, the Management Board of FON SE will try to explain this situation and lead to recovery by Newind S.A. of their assets, including in particular explaining the situation, how Newind S.A. lost control of one of its assets in the form of real estate, located in Robakowo. This property is estimated at between PLN 50.000.000,00 and PLN 80.000.000,00 while Newind S.A. lost control over it as a result of the increase of the share capital by PLN 10.200,00 in which the Chairman of the Management Board of Newind S.A. participated and persons related to the Management Board of Newind S.A. In this context, the Management Board of FON SE will take steps to recover these funds. It is possible that after a detailed analysis of the above activities, it will turn out that it will be necessary to notify law enforcement authorities about irregularities during the activities of the Management Board of Newind S.A.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu